Ekshumacje

Ekshumacja — wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu (np. z leśnych mogił wojennych na cmentarze lub bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych).
Zlecenia na jej przeprowadzenie przyjmujemy całorocznie, jednakże realizujemy tylko w terminach określonych przepisami, tj. od 16 października do 15 kwietnia. Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza., które można uzyskać po złożeniu wniosku na jej przeprowadzenie.
Należy wiedzieć, że wniosek taki może wystosować tylko najbliższa rodzina. Natomiast zarząd cmentarza musi wydać oświadczenie o przyjęciu szczątków osoby ekshumowanej na cmentarz, w którym mają być złożone.
Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi /Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783/).
Prawo do przeprowadzenia ekshumacji przysługuje tym samym osobom, które są uprawnione do pochówku zmarłego. W pierwszej kolejności współmałżonek, krewni zstępni, czyli dzieci i wnuki, krewni wstępni, a więc rodzice zmarłego, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo zmarłego i jego kuzyni) oraz powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego. Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.
Należy pamiętać, iż w kwestiach ekshumacji istotne znaczenie ma ustalenie faktu, czy zwłoki uległy już mineralizacji. Czas mineralizacji zależy zasadniczo od rodzaju gleby. Powszechnie przyjmuje się, że proces rozkładu zwłok kończy się przeciętnie po upływie 10 lat, w glebie gliniastej i mokrej całkowita mineralizacja zwłok przedłuża się do 20-30 lat. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie. Nową trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Po przewiezieniu na miejsce przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie bez otwierania trumny. Ekshumacja i ponowny pochówek mogą być również rozszerzone o proces kremacji zwłok.
Cena ekshumacji uwarunkowana jest wieloma czynnikami takim jak: rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki, rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie, rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach, data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane, ważność opłaty za miejsce, z którego ma być wykonana ekshumacja, ważność opłaty za miejsce, do którego mają być złożone szczątki. W związku z powyższym wycena dokonywania jest indywidualnie, na podstawie danych uzyskanych od zlecającego.

EKSHUMACJA ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Dokonując ekshumacji posługujemy się koniecznym w takich przypadkach wyposażeniem. Zależnie od potrzeby używamy worka ekshumacyjnego, skrzynki ekshumacyjnej lub trumny, a techniki prac dostosowujemy do czasu jaki upłynął od pierwszego pochówku.
Działania nasze odbywają się z zachowaniem wszystkich norm etycznych oraz zaleceń wskazanych przez służby sanitarne.