KARTA ZGONU

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon.

Na podstawie tego dokumentu otrzymamy w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu,

który będzie konieczny do przeprowadzenia pochówku.

Podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędne do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można

ustalić przyczyny zgonu lub gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie

zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację

“przyczyna zgonu nieustalona”.

AKT ZGONU

Akt Zgonu jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie należy uzyskać po odejściu bliskiej osoby. Jest on niezbędny przy organizacji pochówku. Akt zgonu, to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. W sytuacji gdy została ona spowodowana chorobą zakaźną, zgłoszenie powinno mieć miejsce w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego (USC) w miejscu, w którym nastąpiła śmierć.
Na Państwa życzenie Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK może wyręczyć Państwa w tej czynności i w Państwa imieniu wyrobimy Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Wymagane dokumenty do uzyskania aktu zgonu to:
– karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia,
– dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),
– odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),
– druk o wydanie odpisów skróconych aktu zgonu wypełniane jest na miejscu, w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
Należy także podać w (USC) imiona i nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej.
Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.

EKSHUMACJA

Jest to wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu (np. z leśnych mogił wojennych na cmentarze lub bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych).