piotr paweł lewicki 4 (2)PIOTR PAWEŁ LEWICKI

Profesor technologii żywności i żywienia o specjalności inżynieria procesów
biotechnologicznych, inżynieria żywności i aparatura przemysłu spożywczego,
projektowanie procesów technologicznych i suszenie, tytuł profesora nadzwyczajnego w
dziedzinie nauk technicznych otrzymał w 1982 r., a profesora zwyczajnego w 1988 r.

Studia ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1961 r.,
uzyskując dyplom magistra inżyniera technologii rolno-spożywczej. W SGGW przez
wiele lat pracował, pełniąc funkcje Prorektora (1984-1987), Dziekana (1981-1984) i
Prodziekana (1978-1981) Wydziału Technologii Żywności, a przez wiele lat –
Kierownika Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji (1982-2005).

Był członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych, m.in. Komitetu Nauk o
Żywności PAN, Komitetu Agrofizyki PAN, International Academy of Food Science and
Technology, European Association of Chemical Engineers, rad naukowych instytutów
oraz wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych i rad programowych
czasopism naukowych.

Od 2006 r. pracował w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w
Łomży.

Odznaczony był między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniony był Złotą
Honorową Odznaką „Za Zasługi dla SGGW”.

Zmarł 29 grudnia 2011 r.

źródło: wikipedia